CS 12: 57 Cao Thắng - Thanh Hoá - 02373887979 / 0799094833